دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-266 (شماره 98 - بهار 91) 
تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی

صفحه 129-151

10.22059/jte.2012.24676

فاطمه اسمعیلی؛ سیدکاظم صدر؛ محمد نوفرستی


تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

صفحه 153-169

10.22059/jte.2012.24677

عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان