ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ج.ا.ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر ویژگی‎های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می‎باشد، تا از این طریق نظریه‎ی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال‎های
85- 1380 با استفاده از روش داده‎های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره‎وری به‎عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تأثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهره‎وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تأیید نظریه‎ی ساختار گرایان در صنعت بانک‎داری ایران می‎باشد.
طبقه بندی JEL: C23, G21, L22, L25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating The Effects of Structure on Iranaian Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Farhad khodad kashi 1
  • pari jafari 2
چکیده [English]

The present study surveys the effect of bank-specific, industry-specific and Macroeconomic conditions on bank performance to examine the Structure-Conduct-Performance (SCP) hypothesis in Iranian banking industry. To achieve this goal, we drew upon the panel data technique to analyze the data of eleven public and private Iranian banks during 2001-2006. Firstly, productivity was calculated by using Tornqvist-Theil index (TTI) and then a single equation was employed to examine the effect of different factors such as internal, industrial, environmental and structural characteristics on banking performance. The results achieved in this research didn’t confirm the above-mentioned SCP hypothesis.
JEL classification: C23, G21, L22, L25

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm conduct
  • firm performance
  • Market Structure
  • SCP hypothesis
  • Tornqvist-Theil index (TTI)