منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید و بررسی تجربی آن در ایران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده‌ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم‎گیری‌های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بررسی رابطه‎ی میان تورم و بیکاری می‌تواند سیاست‌گذاران و اقتصاد‌دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد.
در این مقاله با استفاده از تحلیل‌ مدل‎های قیمت‌گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین‌های جدید می‌باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت‌گذاری کالوو می‌باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره‎ی زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه‌ی حاصل از این‌ تحقیق آن است که بنگاه‎ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش‎های آینده نگر و گذشته‌نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت‌ها تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است.
طبقه بندی JEL: E24، E31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybrid New-Keynesian Phillips Curve: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • Timor Rahmani 1
  • Hossein Amiri 2
چکیده [English]

Knowledge of the relationship between two phenomena (inflation and unemployment) is crucial to any economic and political decision-making process. An investigation of this relationship helps economists and policy-makers to be aware of the economy’s performance. In the present research, New-Keynesians’ Philips hybrid curve has been derived by using the pricing models and the assumption of price and wage rigidity. Fridman- Phelps Philips curve and New-Keynesian Philips curve are special types of New-Keynesian Hybrid Philips curves. The model used for rigidity of prices and wages in this article is pricing model of calov. Then, we have estimated this curve for Iranian economy for the time 1975-2007 by using GMM method. The results indicate that the firms have both backward and forward looking considerations in setting their prices.
JEL Classification: E24، E31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calvo Model
  • GMM method
  • Hybrid New-Keynesian Phillips Curve
  • Inflation rate
  • Unemployment rate