تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی: مطالعه موردی شهرستان راور (استان کرمان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

آب به دلیل هم‎جوار بودن شهرستان راور با کویر لوت و دشت کویر و شرایط آب و هوایی، یکی از مهم‎ترین و کمیاب‌ترین نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان محسوب می‎شود. پسته 90% اراضی باغی و 73% کل اراضی کشاورزی این شهرستان را به‌خود اختصاص داده و مهم‎ترین محصول کشاورزی این شهرستان محسوب می‎شود. عمده‎ترین منبع تأمین کننده‎ی آب کشاورزی در این منطقه‎ی آب‎های زیرزمینی است. قیمت پایین آب از یک سو و افزایش قیمت پسته در سال‎های اخیر و در نتیجه افزایش سودآوری از طرف دیگر سبب بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان شده است. لذا در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب‎های زیرزمینی شهرستان راور در سال زراعی 87-1386 پرداخته شده است. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره‌وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به‎کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شد و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه‎ی ارزش بهره‌وری نهایی، تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان راور به‎طور متوسط 19870 ریال می‌باشد. با توجه به سهم 49% آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به‌منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود.
طبقه‎بندی JEL: Q25، D45،D29

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Economic Value of Groundwater: A Case Study of City of Ravar (Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • gholam ali sharzeie 1
  • somayeh Amirtaimoori 2
چکیده [English]

Due to contiguous city of Ravar with Lut and Dasht-e Kavir desert, and weather conditions, water is one of the rarest agricultural inputs in this city. Pistachio allocates 90% of garden and 73% of agricultural lands of the city and it is the most important agricultural product in this region. A major source of agricultural water supply in this area is groundwater. Low price of water on one side and increased pistachio prices in recent year on the other side increased the profitability of taking the advantage of excessive groundwater use. Therefore, in this paper the economic value of groundwater has been studied during the period of 2007-2008. For this, the method of marginal productivity value of inputs is used. This method requires estimation of production function. Therefore, proper function for pistachio was estimated and then economic value of water were determined utilizing the marginal productivity value. The results show that the economic value of per cubic meter of underground water in the Ravar city in average is 19,870 Rials. In consideration of 49% share of water in pistachio production and the lack of water in the city, the present prices should gradually approach to its real value for promoting and incouraging farmers to optimize water use.
JEL Classification: Q25, D45, D29

کلیدواژه‌ها [English]

  • city of Ravar.
  • Economic Value
  • marginal productivity
  • Pistachio
  • The groundwater