تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی

نویسندگان

1 کارشناس بانک کشاورزی

2 استاد دانشکده‎ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشیار دانشکده‎ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

نقش‎های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن‎چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش‎ها و تقاضاها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. در این مقاله، در ابتدا بازار دارایی‎های مالی معرفی و نشان داده شود که همان اطلاعاتی را که بازار پول در یک اقتصاد ربوی ارایه می‎کند، بازار یاد شده در حالت حذف بازار مزبور پدید می‎آورد. گرچه امکان سفته بازی برای دارایی‎های مالی باقی می‎ماند، اما نشان داده می‎شود که این فعالیت وقتی انجام می‎گیرد که شرایط عمومی یا اختصاصی آن در بازارهای مالی پدیدار شود. اگر ضوابط عقود اسلامی برای انجام قراردادهای مدت دار در بازارهای مزبور رعایت و سیاست‎های تثبیت کننده‌ی شرایط اقتصادی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، شرایط مزبور از میان می‎رود و زمینه‎ی سفته بازی در بازار دارایی ناپدید می‎شود. در این حالت تقاضایی برای سفته بازی پول شکل نمی‎گیرد.
با استفاده از اطلاعات همین بازار دارایی و در نبود بازاری برای وام، تلاش می‎‎شود که تابع تقاضا برای پول استخراج و برآورد شود. نتایج حاصل از برآورد این تابع، با استفاده از روش هم‎جمعی حداکثر درست‎نمایی جوهانسن - جوسیلیوس نشان می‎دهد که یک رابطه‎ی معنی دار و با ثبات بین متغیرهای مستقل و تقاضای پول وجود دارد. در حقیقت، بین تقاضای واقعی پول ( ) و تولید واقعی ناخالص داخلی و نرخ تورم یک رابطه‎ی مستقیم و بین تقاضای واقعی پول و نرخ بازده‎ی نقدی سهام رابطه‎ای معکوس وجود دارد. چگونگی ‎استفاده‌ی مقامات پولی از نتایج به دست آمده برای اتخاذ یک سیاست مالی مدبرانه نیز بیان می‎‎شود.
طبقه‌بندی JEL: F10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Money Demand in an Interest Free Economy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Esmaili 1
  • Seyed Kazem Sadr 2
  • Mohammad Noferesti 3
1
2
3
چکیده [English]

The objective of this study is to derive a money demand function compatible with the Islamic Economic Rules, i.e., Prohibition of Reba. This rule, evidently eliminates the loan market from the economy.Therefore, we propose that the Islamic financial markets could link the real and nominal sectors of the economy and provide the information needed by both the financial intermediaries and the Central Bank authorities to allocate financial and liquid assets, respectively. Meanwhile, the nature of speculative activities are discussed. and conditions that facilitate harmful speculative activities are identified and the policies that are required to eliminate those conditions are proposed. Based on this financial market model, both demand for and supply of financial resources as well as demand for money balances are derived. This demand for money balance is formulated as a function of rate of return of shares exchanged in the stock market, real GDP, and inflation rate. The estimation result of this function using the cointegrated maximum likelihood Johanson-Josilious method shows that the demand for money is a stable and significant function of the above mentioned variables.
Specifically, the logarithm of the money demanded (m1) is a significant and negative function of dividend’s rate of return, but positive and significant function of real GDP and inflation rate.
JEL Classification: F10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Assets Market
  • Islamic finance
  • Money Demand
  • Speculative Demand