تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقاله‎ی حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می‌پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تأثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی و صادرات، بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه‎ی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم‎چنین رشد سرمایه‌گذاری، الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی، مدل سرمایه‌گذاری خصوصی، مدل سرمایه‌گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم‎زمان برای دوره‎ی زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تأثیر منفی و معنی‌دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می‌باشد.
طبقه‌بندی JEL : D81, C51, F31, O40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Real Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Ezatollah abbasian 1
  • mehdi moradpour auladi 2
  • Nader Mehregan 3
چکیده [English]

This paper evaluates the real exchange rate fluctuations and uncertainties resulting from it, in the Iranian economy. For this purpose, at first indirect effect of real exchange rate uncertainties on economic growth through foreign investment, private investment and exports are expressed, then the real exchange rate uncertainties and its relationship with economic growth and final pattern of investment growth has been determined. In this study, the economic growth model, private investment model, the model of foreign investment and export model has been studied. The simultaneous equations system functions method for 1387-1354 periods is estimated. Results of estimating model, indicating a significant and negative effect of real exchange rate uncertainties on the economic growth.
JEL Classifications: D81, C51, F31, O40

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • GARCH
  • Real Exchange Rate
  • the System Method
  • uncertainty