مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت‎هایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه‎ی رفتار طبقات اجتماعی، که گروه‎هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش‎های گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‎ای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه‎ها و تعمیق آن‌ها می‎شوند، به طوری که گروه‎های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی‌ها و تبدیل آن‌ها به عادات، سایر گروه‎ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل‎گیری پس‎انداز (راهی برای برون رفت از چرخه‎ی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروه‎های پایین جامعه می‎شوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه‎ها مطرح می‎شود.
طبقه‎بندی JEL :B52 ,E21,O12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conspicuous Consumption in Veblen’s Opinions and the Saving Problem

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Pasebani Someeh 1
  • mahmod motavaselim 2
چکیده [English]

Obviously, in analyzing and explaining economic and social problems, institutionalism is different from other approaches including neoclassical approach. The problem of poverty and inequality are important for many schools and have led to different analyses. Veblen tries to explain that some classes in society seek to save their position and honor it in many ways. The goal of this article is to show that some behaviors such as conspicuous consumption has some goals beyond honorable by Using analytical-descriptive methods and library references. Honorable behaviors try to keep differences between classes and deepen them, so that the dominant classes in society, developing this kind of characteristic and converting it into habits, will bring other groups to their submission or obedience and prevent the formation saving (a vehicle for going out of the poverty cycle and preventing the deepening of inequality) in the lower classes. Therefore, conspicuous consumption is considered to be a great problem and a great obstacle for the economic capability of some groups.
JEL Classification: O12, E21, B52

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • conspicuous consumption
  • leisure class
  • Saving