اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن‎ها در تجارت میان کشور‌ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش‎های مربوط به تجارت بین‌الملل در سال‎های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده‌اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده‌ای بر این عقیده‌اند که فساد می‌‌تواند به روان‎تر شدن چرخ‌های تجارت کمک کند. هدف اصلی‌ این مقاله بررسی‌ اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور‌های منتخب منطقه‎ی خاورمیانه در بین سال‎های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده‌های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص‌های فساد که توسط بانک جهانی‌ و سازمان شفافیت بین‌الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به‎دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می‌شود. هم‎چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد.
طبقه‌بندی JEL: F19, C23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption on Bilateral Trade of Selected Countries in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Karim Azarbayjani 1
  • homayoun shirazi 2
  • Neda Samiei 3
چکیده [English]

The efficiency of the institutions and the level of their effectiveness in trading among the countries are pretty new subjects that have been considered in recent studies. Many researchers believe that the corruption would cause a reduction in trading among the countries. On the other hand some others assume corruption can help to facilitate the transactions process. The main purpose of this paper is to study the effect of corruption on bilateral trade of selected countries in the Middle East between 2002 and 2008 by using gravity model and Panel Data method. We have used Corruption Perception Index in addition to Control of Corruption index as two proxies for studying the effects of corruption on the trade. Based on our results, as one percent reduction in Corruption Perceptions Index would lead to 3.53 percent increase in export in the exporting country. Furthermore one percent reduction of that in a country which imports the goods would induce 2.27 percent increase in trade.
JEL Classification Codes: F10, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Gravity Model
  • Bilateral Trade
  • Control of Corruption Index
  • corruption
  • Corruption Perception Index
  • Unbalanced Panel Data