دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 936065، مهر 1391، صفحه 1-218 (دوره)