دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 936065، پاییز 1391، صفحه 1-218 (دوره) 
5. درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

صفحه 81-99

محمود متوسلی؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


8. فساد و بار مقرراتی بخش عمومی

صفحه 137-158

حسین مرزبان؛ حمید رضا حسین پور