تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده‎های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه‎ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می‎شود. در این مقاله شرکت‎ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده‎‎اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله‎ای استفاده شده است. نتایج نشان می‎دهد در بین شرکت‎های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت‎های گروه‎ دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش‎ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه‎ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه‎ی دوم کم‎ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی‎سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی‎دار بر کارایی شرکت‎ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده‎اند. به طور متوسط شرکت‎های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند.
طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinating the Efficiency of Electricity Distribution Companies of Iran and Factors Affecting it By Using Data Envelopement Analysis and Two - Stage Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sokhanvar 1
  • Hosein Sadeghi 2
  • Abbas Assari 2
  • Kazem Yavari 3
  • elyas naderan 4
چکیده [English]

In this article, We have used 36 electricity distribution companies of Iran and by using input-oriented DEA, We analysis the companies technical efficiency with respect to group frontier and metafrontier following restructuring, then we investigate the factors affecting efficiency. The companies decomposed to two groups in terms of High and Low circuit density. For discussing the impact of structural and environmental variables, We used two-stage approach. The results show that Khorasan company in first group have had maximum efficiency with respect to metafrontier. West Tehran and Isfahan city distribution companies in second group have had maximum efficiency scores and Shiraz city have had minimum efficiency score with respect to metafrontier. Privatization have had positive impact and network load factor have had negative and significant impact on technical efficiency with respect to group frontier and metafrontier. In contrast, companies with higher circuit density have had higher technical and scale efficiency.
JEL Classifications: D43، L16، L94، O13، Q48

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Electricity distribution
  • nonparametric metafrontier
  • Structure change