تأثیر بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران (آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون)

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد؛ دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه‎ی حاضر بر پایه‌ی مدل نظری اثر بالاسا - ساموئلسون، به بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بهره‌وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره‎ی زمانی 2008-1980 پرداخته است. اثر بالاسا - ساموئلسون بیان می‌کند اختلافات بهره‌وری بخشی در دو کشور بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذار است. به‌منظور تحلیل تأثیر بهره‌وری بر نرخ واقعی مؤثر ارز در این تحقیق از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است تا پویایی‌های رابطه‎ی بین بهره‌وری و نرخ واقعی مؤثر ارز مشخص شود.
طبق نتایج حاصل از برآورد الگوی اثر بالاسا - ساموئلسون با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‎های گسترده، بهره‎وری نسبی بخش قابل تجارت دارای ضریب مثبت و معنادار در سطح اهمیت 5 درصد در بلندمدت و بهره‌وری نسبی بخش غیرقابل تجارت دارای ضریب منفی در همان سطح اهمیت در کوتاه مدت و بلندمدت هستند. این نتایج به طور کلی با نظریه‎ی اقتصادی یعنی، اثر بالاسا - ساموئلسون مطابقت دارد.
طبقه بندی JEL: F31; D24; C32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sector Productivity on Iran's Real Effective Exchange Rate (A Test on Balassa-Samuelson Effect)

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Hossein Esmaeili Razi 2
چکیده [English]

This study has investigated the long-run and short-run effects of relative productivity on real exchange rate using annual time series data of Iran and its major trade partners over the period 1980-2005. To analyze such effect which refers to the Balassa-Samuelson effect, this research uses Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) method, to deal with dynamics of the relationship between productivity and real effective exchange rate.
The empirical results indicate a positive and significant effect of relative productivity to the tradable sector on the real effective exchange rate, whereas this effect is significantly negative with respect to the non-tradable sector in Iran. These findings are consistent with the Balassa-Samuelson effect.
JEL Classification: C32; D24; F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • Balassa-Somuelson Effect
  • Cointegration
  • productivity
  • Real Effective Exchange Rate