برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه اقتصاد

3 کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی

چکیده

در این مقاله نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مشمول برای سه سطح مختلف از درآمد مالیات برمصرف مورد نیاز دولت محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تقاضای هر یک از گروه‎های کالاها و خدمات مشمول با استفاده از سیستم معادلات تقریباً ایده‌آل و داده‌های ده دهک درآمدی خانوار شهری و روستایی طی سال‎های (1386-1378) به روش داده‌های تابلویی برآورد و کشش‎های قیمتی و درآمدی مورد نیاز استخراج شده است. سپس با استفاده از از الگوی دایموند- میرلس (1997) و معیار مطلوبیت نهایی اجتماعی نرخ‎های بهینه استخراج شدند. نتایج، بیانگر این است که نرخ‎های به دست آمده در سه سطح درآمدی و برای سطح گریز از نابرابری اجتماعی صفر تقریباً برابر و به‌طور متوسط 4 درصد است که این به نوبه خود سیستم تک نرخی فعلی را تأیید می‌کند.
طبقه‌بندی JEL : K34, H21, C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Optimal VAT Tax Rate in Iran: Approach to Diamond & Mirrlees Model

نویسندگان [English]

  • Kambiz hozhabr kiani 1
  • elham gholami 2
  • Javad nobakht syahroodkolaee 3
چکیده [English]

In this Article, optimal VAT rates have been calculated for the three different levels of consumption tax revenue needed by the government. Using the data of 10 income groups of the Iranian rural and urban households in the period(1378-1386) and applying Panel Data approach, the Almost Ideal Demand System(AIDS) were estimated to derive the price and income elasticities. Then, the optimal VAT rates were derived using Diamond & Mirrlees (1997) model and Marginal Social Utility Criteria. The results of the study show that, the tax rates derived for three different levels of revenue as well as for zero level of the Degree of inequality aversion are nearly equal and is about 4 percent, which in turn endorses the one rate VAT system currently operating in Iran.
Classification JEL: K34, H21, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almost Ideal Demand System(AIDS)
  • Diamond-Mirrlees model
  • Optimal rate
  • panel data
  • VAT