بررسی اقتصادی هزینه‎ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها در طرح ملی CNG با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم¬های اقتصادی- اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس - گروه مهندسی سیستم¬های اقتصادی- اجتماعی

چکیده

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه‎ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می‌باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه‎ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه‎ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه‎ی آلودگی، به مقایسه‌ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه‎ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به‎طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می‌برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه‎ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه‎ی بهینه به درصد کاهش هزینه‎ی آلودگی بنزین پرداخته می‌شود. نتیجه نشان می‌دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست.
طبقه‌بندیJEL : Q38 ,P28

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Pollution Costs From Vehicles In The National CNG Plan Using Optimal Control Theory

نویسندگان [English]

  • Arsalan Haji Nili 1
  • Parastoo Mohammadi 2
چکیده [English]

This paper seeks to understand the role of the cost of pollution from vehicles fuel in feasibility of CNG national plan. Optimal control theory is used with two target functions, one with and another without the cost of pollution. Model results indicate the high importance of pollution cost in the project feasibility, in such a way that without consideration of that the project will be infeasible. In order to understand the model sensitivity to the cost of pollution, the sensitivity to reduce the cost of pollution had beeb analysed. The result shows that if we can improve the quality of gasoline and increase engine efficiency up to 60% of the amount of pollution reduced, the need to implement the national CNG plan will vanish.
Classification JEL: Q38 ,P28

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNG
  • Feasibility study
  • fuel pollution costs
  • National CNG Plan
  • optimal control theory