جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاد هزینه‌ی مبادله به عنوان زیر مجموعه‌ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره‌ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه‌ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله‌ی محوری در اقتصاد هزینه‌ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی‎های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می‌توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله‌ی محوری با توجه به فرضیه‌ی تنظیم تبعیضی انجام می‌پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان‌دهی با ویژگی‎های مبادلات به‌صورتی تنظم می‌شود که هزینه‌های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج‌ مطالعات تجربی به نظر می‌رسد که اقتصاد هزینه‌ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان‌رشته‌ای نیز محسوب می‌شود، هدف مقاله‌ی حاضر را تشکیل می‌دهد.
طبقه‌بندی JEL:D23; L22; L24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Station and Foundations of Transaction Cost Economics

نویسندگان [English]

  • elyas naderan 1
  • Mohammad Reza Shokouhi 2
چکیده [English]

Transaction Cost Economics (TCE), as a subset of New Institutional Economics (NIE), is the combination of Economics, Organization and Law. Noble Prize in 2009 was dedicated to Oliver Williamson who was the most popular face in the Economics as TCE main Contributor. In TCE, the main issues on the one hand is how institutions follow Characteristics of Transactions, On the other hand, the making or buying decision or Vertical Integration is one of the focal question in TCE. For Operationalization of this question, TCE use The Discriminating Alignment Hypothesis. Base on this Hypothesis, governance structure aligns with characteristics of transaction subject to transactions costs minimization. In these perspectives, TCE reveals the proper answer to need of managers for make or buy decisions. So cognition of Station and foundations of TCE, with the consideration of its wide applications as interdisciplinary science in recent years, is the purposes of this article.
JEL Classification: D23; L22; L24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institution
  • New Institutional Economics (NIE)
  • organization
  • Transaction Cost Economics (TCE)