سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری رشته‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه اصطلاح سرمایه‎ی اجتماعی به یکی از مهم‎ترین، عمومی‌ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه‎ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه‎ی اجتماعی به حوزه‌های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه‌یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه‎ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه‎ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه‎ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش‌نامه‌های توزیع شده در مراکز استان‌ها در سال 1387 به دست آمده‌ است . نتایج تخمین این دو مدل نشان‌دهنده‎ی اثر مثبت سرمایه‎ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است.
طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital, Income and Personal Well-Being Case Study: Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Najarzadeh 1
  • mohammad Soleiman 2
چکیده [English]

Nowadays the phrase “Social Capital” has become one of the widely used general terms in social studies. The impact of social capital on economies and politics has expanded and has opened new venues for solving social and political malaise. One of the effects of social capital is its impact on personal welfare. In this article we have used a dynamic model containing two equations to study the impact of social capital on income and personal welfare. The data used were obtained using responses to over two thousand questioners distributed is the capital of about 15 provinces in the Islamic Republic of Iran in 2008. The results indicate that social capital affects both income and personal welfare in a positive way.
JEL Classification: AL3, D69, D19

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonding social capital
  • bridging social capital
  • Income
  • Personal Well-Being
  • Social capital