چگونگی و ارتباط و درجه بستگی علم اقتصاد با قضاوتهای ارزشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله که باهدف بحث و چگونگی ارتباط قضاوتهای ارزشی و علم اقتصاد نگارش یافته است، ضمن تبیین قلمرو و دامنه نفوذ و محدودیت های علم تجربی و معرفی میزان کاشفیت آن از حقیقت به بررسی اعتبارات و ارزش ها ازدیدگاه فلاسفه اسلامی پرداخته شده و اعتبارات به صورت اموری ذهنی معرفی گردیده اند. باور مقاله آن است که ارزشها در ایجاد واقعیات عینی ، که بخصوص موضوع مطالعه علوم انسانی هستند ، بدون تأثیر نمی باشند و به عبارت دیگر پدیده های اقتصادی متأثر از باورها و اعتبارات انسانهائی است که کردار اقتصادی آنان به محک تجربه و ابطال پذیری زده می شود اما این به معنی دخالت ارزشها در علوم نمی باشد. یعنی درست است که ارزش ها در علوم انسانی خالق واقیات هستند ، اما بررسی علمی واقعیت بی ارتباط با ارزش ها و مستقل از آن است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-