دوره و شماره: دوره 31، شماره 44، پاییز 1370 (شماره 44 - پاییز و زمستان 1370)