تجزیه و تحلیل داده ها – ستانده ای روابط بین بخش صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ماهیت روابط بین بخش صنعت و خدمات و تحول این روابط در مراحل مختلف توسعه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از تجزیه وتحلیل جداول داده ها – ستانده 26 کشور دارای سطوح مختلف درآمدی استفاده شده است. ازجمله یافته های مقاله اینست که روابط بین بخش صنعت و خدمات معمولاً از نوع همبستگی نا متقارن است. به عبارت دیگر ، فعالیتهای خدماتی به بخش صنعت به عنوان تأمین کننده داده های مورد نیاز این فعالیتها بیشتر از وابستگی بخش صنعت به بخش خدمات است.علاوه بر این هرگاه فقط آثار اشتغال مستقیم صنعت مورد توجه قرار گیرد و تقاضای برانگیخته از اثرات بین بخش صنعت برای داده های خدماتی و تقاضای انواع مختلف فعالیتهای خدماتی که از منشاء در آمدهای ناشی از صنعت بطور غیر مستقیم ایجاد می شود، نادیده گرفته شود ، ظرفیت اشتغال زایی بخش صنعت به طور جدی دست کم رفته شده است.زیرا ظرفیت ایجاد و حفظ سطح بالائی از اشتغال در بخش خدمات ، عملاً و به طور اساسی در گرو پیوندهای حیاتی آن با بخش صنعت است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-