اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان

نویسندگان

چکیده

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان استفاده شده که عبارتند از : نسبت کسری بورجه به GDP ، نرخ تورم ، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز ، و انحراف معیار رشد رابطه مبادله معادله به روش OLS و با استفاده از داده های سالیانه برای دوره 77-1342 برآورد شده است. یافته های تحقیق اشاره دارند که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت ( برقراری اصل مهم انضباط مالی ) بوده و در این راستا ، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان ( در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی ) نقش تعیین کننده ای دارند.

عنوان مقاله [English]

The Importance of A Stable Macroeconomic Environment

چکیده [English]

Macroeconomic Stabilitv is a major prerequisite fo r real economic
growth. In th is Study in order to allalyse tile empirical relation ship between macroeconomic instability and per capita real growth, a regression model has been specifi ed for tile Iranian economy . In this equation , lour
variables including hudget deficit as a ratio to GDP. intlation rate ,
percenltlge change in tile rea! exchange rate. and thestandard deviation of
percentage chone in the term s of trad e have been used as proxies for
macroeconomic instability. The equation lias been estimated by OLS
technique using annual data of the Iranian economy .for 1342- 77.0ur
findings point out that macroeconomic instability in lran is a serious
obstacle to economic growth . Securing macroeconomic Stability requires a
mor' effective macroccononuc management. Pursuit of sound
macroeconomic policies and greater Fiscal discipli e