دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، بهار 1380 (شماره 58 - بهار و تابستان 80) 
1. اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان

منصور خلیلی عراقی؛ اسماعیل رمضانپور