تعیین عرضه رقابتی کالای با دوام با نوسانات تصادفی درذخیره کالا

نویسنده

چکیده

این مقاله ، مدل نظری تعین میزان انتظاری عرضه کالای بادوام در شرایط رقابتی را ارائه می دهد که در آن ذخیره کالا در طول زمان با نوسانات تصادفی تغییر می کند.نتیجه مقاله عبارت از این است که تولید کننده میزان انتظاری تولید را افزایش می دهد زیرا مبلغی به عنوان بیمه گریز از ریسک جهت جبران نوسانات تصادفی پرداخت میکند.از طرف دیگر ، افزایش در قیمت سایه ای کالا از ارزش نهایی خدمات حاصل از استعمال کالا ، به مراتب ببشتر می باشد.

عنوان مقاله [English]

competitive Supply of Durable Goods with Stochastic Fluctuation in Stuck

چکیده [English]

This paper presents a theoretical model in order to determine tile
expected rate of durable good`s supply over time. The social plaliner
maximizes tile sum of the discount ed net benefit. subject to the stochastic
fluctuation in the stock of durable goods. It turns out that a social planner
increases the expected rate of supply since uncertainty increases the user's
loss from the view point of the consumers