مقایسه کارکرد برآوردهای حاصل از مشخص نمایی تعادل و عدم تعادل در بازار محصولات کشارزی ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ، ضمن دسته بندی نوشتارهای پیشین اقتصاد سنجی عدم تعادل ، با تأکید بر انتظارات عقلایی ادبیات موضوع ، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را ارائه می کند. بخش پایانی مقاله با بکارگیری دستاوردهای نظری موجود در بخشهای پیشین ، به تحلیل اقتصاد سنجی محصول سیب زمینی ایران به دو روش تعادل و عدم تعادل از طریق مقایسه انواع کشش ها و محاسبه احتمال شرطی وقوع اضافه تقاضا ، می پردازد.

عنوان مقاله [English]

Estimation and Comparison of Equilibrium and Disequilibrium (Specification in Agricultural Products Markets of Iran)

چکیده [English]

The objective of this paper is econometric analysis of Iranian
agricultural products markets (case study ofpotatoes) by using equilibrium
and disequilibrium techniques. Sections I and II proceeds by classification
of disequilibrium econometric literature and supply and demand analysis
for agriculural products, respectively.
In the other parts ofpaper potato market lif Iran was hypothesized and
estimated. The results show considerable differences between calculated
elasticities both for demand and supply equations