اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد ( مطالعه موردی سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران)

نویسندگان

چکیده

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند.
نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تأثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تأخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تأخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تأثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تأخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.

عنوان مقاله [English]

Tbe Effects of Adjustment Policies on Poverty & Income Distributiott (The case of Iran 1338.137Z)

چکیده [English]

This paper used a general equilibrium model to evaluate the effects of
Adjustment Polices. The model includes both demand and supply side
equations. Relationships concerning household and government income
are also included in model.
Iterative three-stage least squares method is used-toestimatethe.model:
Then the mode/is used to simulate the effect of sevenaltemative policies
on poverty and income distribution. The results indicate that:
1- Poverty and income inequality increases the most as the result of a
devaluation policy and increases the least as a result of increase in
government expenditure,
2- Postponement of adjustment policies will result in more equitable
distribution of income,
3- Implementation of the first five - year development plan did not
result in a more equitable distribution of income as compared with the
current government policies,
4- Sen, Foster, Greer and Thorbecke indexes indicate that current
government policies have the least effect on increasing poverty level.
the postponement of adjustment policies will result in alleviation of
poverty.