تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام قبل یا پس از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی

نویسنده

چکیده

سود نقدی سهام در مجمع عمومی عادی تعیین می شود و این سود ، تنها به کسانی تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع ، رسماً و قانوناً مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاً پس از برگزاری مجمع ، سهام به علت اینکه بخشی از منافع خود را از دست داده است ، معمولاً با قیمت کمتری در بورس معامله می شود. حال سرمایه گذاری که در یکی از موقعیتهای تصمیم گیری زیر قرار داشته باشد ، می تواند با محاسبه قیمت سربسر برای هر یک از موقعیتها و پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) و مقایسه بین پیش بینی قیمت سهام با قیمت سربسر تصمیم مطلوبی را در هر یک از موقعیتها اتخاذ نماید.موقعیتهای تمیم گیری عبارتند از :
1- خرید سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 2- فروش سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 3- آیا سهم را قبل از مجمع خریداری نماید و پس از مجمع بفروش رساند ؟ 4- آیا سهام را قبل از مجمع به فروش برساند و پس از برگزاری مجمع خریداری نماید؟
قیمت سربسر قیمتی است که چنانچه پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) با این قیمت برابر باشد ، عملات خرید و فروش سهم ، هیچگونه سود و زیانی برای سرمایه گذار ببار نمی آورد. برای محاسبه قیمت سربسر فرمولهایی ارائه شده است که در این فرمولها ، کلیه عوامل شامل مالیات و هزینه کارمزد و تسهیلات خرید و فروش سهام و ارزش زمانی سود سهام نقدی دریافتی ملحوظ شده است. همچنین ، فرمولهایی برای محابسه سود ( زیان ) حاصله از عملیات خرید و فروش ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Decision Making on Buying or Selling of the Shares before or after