تحلیل الگوهای اقتصاد تعاون

نویسندگان

چکیده

علی رغم وجود تئوری در زمینه اقتصاد تعاون، ضمن اینکه در کشور ما به این امر توجه اندکی شده است، در ادبیات اقتصادی الگویی کمّی که بتوان آثار و پیامدهای تعاون را مورد بررسی و محاسبه قرار داد ، کمتر توسعه داده شده است.
مطالعه حاضر ضمن مروری مختصر بر تئوری تعاون ، یک الگوی کمّی را برای این منظور مورد استفاده قرار داده است . این الگو در ضمن در نظر گرفتن رفتار های مختلف برای تعاونی ،تعادلهای مورد نظر را بدست می دهد. الگوی مزبور بااستفاده از داده ها و اطلاعات صنایع فراوری شیر کشور برآورد و پیامدهای آن شبیه سازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که تعاون ، ضمن کاهش قیمت محصول نهایی ، قیمت خرید محصول خام را نیز افزایش می دهد. از این رو ، میزان افزایش رفاه اعضا یا تولید کنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به تولید کننده گان محصول خام نیز قابل توجه می باشد. میزان تولید محصول نهایی وخرید محصول خام نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این نتایج حاکیاز این است که تعاونیها می توانند در بهبود رفا ه و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات خام و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی نقش بسیار مهم و مژثری داشته باشند

عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Models of Cooperation

چکیده [English]

Despite the existence of vigorous theoretical basis lor cooperatives little
attention has been paid to it in Iran. At the same time, little use has been
made of the quantitative models for analyzing the efIects and impacts of
cooprative activities in economic literature. In this study, followed by a
review of literature on cooperaion theory, a simple quantitative model was examined. This model considers various behavior and equilibrium
conditions for cooperatives. The model was simulated using the data and
information ofIranian dairy industry. Results ofthis study showed that
under cooperative activities the price offinal product could be reduced,
while the price of raw product, (i.e. inputs) could be raised. Therefore, the welfare of raw product producers and total payments to them were
increased. The volume ofproduction offinal product and purchases of
. raw product were also increased as a result of cooperation. These results indicate that cooperatives can playa very significant and effective role in promoting the welfare and income ofproducers of raw products and consumers offinal products.