دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، مهر 1380 (شماره 59 - پاییز و زمستان 80) 
صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان

دکتر مصطفی عمادزاده؛ دکتر کریم آذربایجانی؛ غلامرضا زمانیان