صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان

نویسندگان

چکیده

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی ، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است . کشور ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی ، انرژی و همچنین نیروی انسانی ارزان و متخصص ، به دلیل مشکلات مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی و بعضاً سیستمهای نادرست در طول برنامه های عمرانی که بر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، نتوانسته است جایگاهی شایسته در تجارت جهانی فولاد به دست آورد.در چنین شرایطی بررسی اقتصادی این صنعت بویژه تعیین صرفه های ناشی از مقیاس و تعیین ساختار هزینه ای آن در توسعه و گسترش این صنعت نقش بسزایی دارد.

مقاله حاضردر صدد است که صرفه های ناشی از مقیاس را در کارخانه ذوب آهن با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به دست آورد و همچنین به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید است، آیا در کارخانه مذکور صرفه های ناشی از مقیاس در طول دوره مورد بررسی وجود داشته است و ... پاسخ گوید. روش مورد استفاده برای برآورد تابه هزینه ترانسلوگ ، رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط تکراری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد که مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید ، تابع هزینه ترانسلوگ است و همچنین در طی دوره مورد بررسی داشتن صرفه های ناشی از مقیاس از ویژگیهای بارز این واحد تولیدی بوده که شاید ناشی از عدم نیل به ظرفیتهای اسمی در این کارخانه بوده است

عنوان مقاله [English]

Economies of Scale in Esfahan Steel Mill Plant

چکیده [English]

Steel industry is considered as one of the most important component of
industrialization , and most of the developing countries wish to have
prosperous steel plants. Despide po ssessing a good potential inenergy ,
mineral and human resources , we do not yet enjoy a major share in the
world steel trade. Based on favorable economic returns in steel industries , we would expect to profit from our comparative advantages. In this
research we examine the factors which reduce the production costs, and we try to identify the most suitable cost functions. Our model consists of
translog cost functions, and show how the Esfahan steel mill could profit
from the economies ofscale. Through the "Iterative seemingly Unrelated
Regrenions" , we observed that this plant may ha ve considerable
economies of scale.