بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA

نویسندگان

چکیده

بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

عنوان مقاله [English]

Efficiencyof Majnr Universities in Iran (using DEA Method)

چکیده [English]

Study of economic efficiency is of particular significance in evaluation
of the public sector of the economy. There two alternative critorias for the
measurement of efficiency: namely Ratio Analysis, and Frontier 'Analysis.
The first criteria takes the ratio of inputs as compared to the outputs. The
second criteria, however.first attempts to stablisb the product and cost
efficiency frontiers. Then it indicates those activities onthe frontier as
optimal operations. While the activities under the frontier are considered
as inefficient. Estimation ofefficiency frontiers and comparing the position
of each firm'S location to them is the main stage of analysis.
Both econometric methods and linear Programming methods can be
employed for this purpose.
Data Envelope Analysis (DEA) is a particular linear Programming
method where there is no special depency fOrm.
This paper intends to use the DEA method for the measurement of
factor eJficiency in 36 major universities in Iran. The study concludes that
14 of the institutions are found to be eHident under constant return to
scale condition. while under a variable return to scale criteria there are 16 universities categorized as eHicient. The average eJJldency ratio is
estimated as 0.808 under the first asumption, and it is 0.858 underthe
second asumption.