اثرات افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت بر اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تأکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

عنوان مقاله [English]

Effects of Export Promotion in Agriculture and Manufacturing Sectors on the Economy of Iran: An Analysis in a SAM Framework

چکیده [English]

A social accounting matrix (SAM) was used as an analytical model to
investigate the mutua/effects of export expansion in agriculture and
manufacturing sectors as well as the social and economic impacts of this
policy on the Iranian economy. The effects of the above policies were
analyzed within several scenarios including a 25 percent increase in exports of agriculture and manufacturing products, a 50 percents rise in exports of horticulture products and a 25 percentrise in all other agricultural products, lind a 1000 thousands Rials increase in the exports of agriculture and manufacturing products. The simulation results show that the policy emphasizing export promotion in agricultura I sector comparing to the policy giving priority to the export ojmanufacturingproducts results in a faster economic growth in our country. Based on the results of this study, following the policy of agricultural export promotion, while causing growth of Iranian economic sectors, leads to abetter income distribution in Iran.
The results of the study reveal the fact that, because agricultural sector has tt great interrelationship with the other economic sectors, it can play an important role in motivating overall economic activities in Iran