کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام وعوامل مؤثر برآن

نویسنده

چکیده

این مقاله در صدد است به بررسی برخی نظریات مربوط به چگونگی تعیین قیمت بازار سهام و عواملی که می تواند بر ارزش سهام تأثیر بگذارد، بپردازد. در این راستا ، عواملی چون سیاست تقسیم سود ، فرضیه های موجود در این حوزه در خصوص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سیاستهای مزبور و قیمت بازار سهام ، انتقادات وارده به هر کدام از نظریات مطرح شده در فوق ، اثر سهام جایزه و نیز نقش تجزیه سهام در قیمت بازار سهام و همچنین پیامدهایی که انتظارت و پیش بینی های اشخاص ( و واکنش آنان نسبت به اخبار خوب یا بد ) می تواند در ارزش بازار سهام داشته باشد، بحث و برسی شده است.

عنوان مقاله [English]

A Examination of Stock Pricing Theories and Viewpoints

چکیده [English]

This article intends to examine some theoretical viewpoints related to
share values and prices in the stock market. In this context, the role of
di vid end policie s, as well as the corelation of pricing th eories and
dividends in postulating the market prices are studied. Furthermore, the
effects of promotion sh ares in the market, and the role of price
anticipations and expected trends in the market in relation to either
favorablc or unfavorable developments are all discussed and analysed.