تخمین دو مرحله ای تابع مصرف انرژی در صنعت ایران بر اساس مدل لا جیت (1346-1373)

نویسندگان

چکیده

آگاهی از مصرف انرژی در بخش صنعت کاربرد های زیادی دارد زیرا عواملی که به مصرف انرژی وابسته می باشند تا حدی شناخته شده و تصمیم گیری در مورد آنها بهتر صورت می گیرد. بررسی تقاضای انرژی در بخش صنعت باعث می شود تا عوامل مؤثر بر تقاضا تا حدود زیادی شناخته شده و هر گونه تغیر در عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش صنعت مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته و واکنشهای مناسبی جهت برخورد با این تغییر در پیش گرفته شود . از دیگر کاربردهای مطالعات مربوط به تقاضای انرژی ، آگاهی ازمصرف آینده آن است. مدلهای تقاضای انرژی می توانند بعنوان ابزاری در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.در مطالعه فعلی ، مصرف انرژی در بخش صنعت چه به حاظ کل چه به لحاظ جزء مورد توجه می باشد.این اجزاء عبارتند از : گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی ، زغال سنگ و برق .دربسیاری از مطالعات مشابه ، تابع ترانسلوگ بعنوان تابع هزینه مورد استفاده قرار می گیرد.در این مطالعه ضمن بررسی این تابع، از تابع لاجیت استفاده شده است.دلایل عدم استفاده از تابع ترانسلوگ ، تخمینهای مرحله اول و دوم تقاضای انرژی بااستفاده از تابع لاجیت است. ویژگیهای مدل لاجیت و روش پیش بینی ، از نتایج مشخص و مهم این مقاله است.

عنوان مقاله [English]

The two-Stage Estimation of Energy Consumption Function in Iran industry; Based on Logic Model

چکیده [English]

Knowledge of energyconsumption has many uses in industry. Factors that are energy dependent have already been studied hence decision
making on them are easier. Energy demand studies of industry helps us
to learn factors that are responsive to this demand. Therefore planners
can use these collected data in their decision making using the above
factors. Another use of energy demand can be used as a tool in the
aforementioned study. In our current study, energy consumption in
industry as a whole or in parts is the focus of our attention. Therefore a
two stage procedure is used. In the first stage total consumption of
energy, and in the second stage the energy consumption is broken down
into detailed components. These components are natural gas, oil
products, coal and electricity. In many of similar studies, translog
function is used as a cost function. In this study, along with examining
this function, logic function is also used. The reasons for not using
translog function is the estimation of first and second stages of energy
demand using the logic function. Also the properties of logic model and
procedure of forecasting are distinct and conclusive result of this paper