دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، بهار 1377 (شماره 52 - بهار و تابستان 77)