نقش دولتها در توسعه پویای اقتصادی

نویسنده

چکیده

گرایش جهانی به سوی همگرائیهای منطقه ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی های سازمانی ، تکنولوژیک و اقتصادی گریز نا پذیر می نماید.موفقیت دولتها در این راهبری به درجه انسجام ، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. نهادهایی که منا فع مردمی در مقابل منا فع گروهی را تأمین و تضمین نمایندو با انجام زمینه سازیهای قانونی و سرمایه گذاریهای زیر بنایی ابتکار عمل را در هدایت و راهبری فعالیتهای مولد اقتصادی به دست گیرند.
در فرآیند توسعه صنعتی ،هر فعالیت مولد بخش خصوصی نیازمند حداقل معینی از سرمایه گذاریها ی اجتماعی توسط دولت می باشد.ابتکار عمل دولت در انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی و زمینه سازیهای نهادی و قانونی ، انباشت سرمایه گذاریها و ظرفیت های مولد توسط بخش خصوصی را تسریع می نماید و قابلیت کشور را در دستیابی به سطوح بالا تری از محصول ملی و رفاه عمومی امکان پذیر می نماید. هماهنگی و سازگاری بین اهداف بخش خصوصی و آرمانهای ملی ، انعطاف پذیری ساختاری ، و حداقل نفوذ وقدرت گروههای ذینفع ، لازمه مدیریت مطلوب سرمایه گذاریها و تخصیص بهینه عوامل تولید در فرآیند توسعه هر کشور محسوب می شود.
تجربه کشور های موفق گویای این واقعیت است که حمایت دولتها از واحد های خصوصی ومردمی اگر چه یک اصل پذیرفته شده است اما ، هرگونه حمایتی ، حساب شده و بر اساس اثر بخشی هزینه ها ( effectiveness Cost ) ویا تجزیه و تحلیل هزینه و فایده استوار است. دولتهای حامی با توجه به واقعیتهای جهانی و داخلی به طراحی یک استراتزی دینامیک توسعه با محوریت تجارت خارجی پرداخته و بومی کردن صنایع و فن آوریهای جدید را با مکانیزمهای مشارکت مردمی اساس قرار می دهند.

عنوان مقاله [English]

The Role of Governments in Dynamic Economic Development

چکیده [English]

A world- wide tendency toward regional integrations and
internationalization of free- economy, requires technological economic,
and organizational balances. The success of government to reach the
mentioned situations depends on the degree of uniformity and power of
public institutions in a vast variety- sociological, economical; and
political, the dimensions which provide and guarantee for benefits of
public, against the benefits of pressur groups and hold the . reins of
productive economic activities through fundamental investments.
In the process of industrial development, any productive activity of
private sector requires a minimum amount of social investment by
government. Government initiation in provision of,social investment,
accumulation of capital,legal and institutional basis ,accelerate and
promote the productive capacity of private sector. Compatability among
private sector's goals and national ideals, stractual flexibility, and
reduced power of interest groups ,is the necessary condition for a
desired managemant of investments and optimal allocation of factors of
production for development process of any country.
Experiences of successful countries illustrate the reality that also
government's protection of private and public sectors is for granted, any
protection must be based on cost-effectiveness, and/or cost-benefit
analysis. Accordingly, protectioner governments according to
international and domestic facts,design propose a dynamic strategy of
development based on foreign trade, such a strategy must expand the
national industrial capabilities through transfer of modern technologies
on a gross-root development basis and localization of industries and
modern technologies as a result