برآورد رابطه تقاضای برق خانگی دراستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از تشخیص رابطه تقاضای برق خانگی با پاره ای از عوامل ، این رابطه جهت استان اصفهان با کمک اطلاعات تلفیقی برای دوره زمانی 1362-1369 مورد برآورد قرار می گیرد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهند که در مناطق مورد بررسی استان اصفهان ، تقاضا نسبت به متوسط قیمت برق و سطح زیر بنای مسکونی واکنش کمی داشته در حالی که نسبت به درآمد و متوسط بعد خانوار واکنش بیشتری دارد. نتایج مطالعه با مطالعات منطقه ای سایر محققان دیگر کشور ها سازگار بوده است با این تفاوت که در استان اصفهان واکنش تقاضا نسبت به متوسط افراد خانوار قابل توجه می باشد.

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Residential Demand for Electricity: A Case Study of Isfahan Province

چکیده [English]

In this paper, the residential demand for electricity equation is
specified and then this equation is estimated using a pooling data for
period 1983-90. The results of study for different regions of province
show that the demand is less elastic with respect to average price of
electricity and residential area, .but it is more elastic with respect to
income and average number of households. These results are similar to
the regional studies ofother researchers in different countries, with one
exception that the response of demand with respect to average.number
of households is too high in Isfahan Province