معرفی و نقد نظریه اقتصاد تکاملی و رابطه آن با توسعه اقتصاد ی

نویسنده

چکیده

پرفسور هلموت آرنت استاد اقتصاد دانشگاه آزاد برلین ، نتیجه مطالعات پنجاه ساله خود را در کتابی تحت عنوان : (( کتاب درسی توسعه اقتصادی و نظریه اقتصاد تکاملی و اهمیت آن برای سیاست اقتصادی و مالی )) به سال 1994 منتشر کرده است که که متفکرانی چون فرانسوا پرو Perrou.F و آلوین هانزن Hansen.A و گاردنیز مینز Means.G بر آن مهر تأئید زده اند.
نگارنده ابتدا به سابقه فکر و اندیشه اقتصاد تکاملی از زمان آدام اسمیت و ریکاردو و دیگران پرداخته و سپس ادامه آن را در مکتب تاریخی آلمان و مکتب نهادگرایی آمریکا بررسی کرده است و معتقد است که نهادگرایان اولیه از شاگردان مکتب تاریخی و از بانیان نظریه اقتصاد تکاملی بوده اند و اینک هم در انجمن اقتصاد دانان آمریکا ، ( AFEE ) و اروپا ( لندن) ، ( EAEPE ) نظریه اقتصاد تکاملی بصورت شاخه ای از علم اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده مقاله ، نظریه اقتصاد تکاملی آرنت را دنبال کرده و مکمل نظریه توسعه اقتصادی شومپیر و نظریه اقتصادی والتراویکن Eucken.W و نئولیبرالهای آلمان میداند وبه همین جهت درآغاز سخن دو مفهوم توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی را به تفصیل و از دیدگاه آرنت و نئولیبرالها به نقد می کشد. آنگاه نظریه او را با نظریه توسعه اقتصادی شومپیر مقایسه کرده و وجوه اشتراک واختلاف آنها را به تفصیل بیان می کند. خلاصه نظریه آرنت این است که کلاسیک ها و تئوکلاسیکها بر اساس نظریه تعادل و بازارهای ثابت و موجود به تحلیل مسائل اقتصادی می پردازند ، در حالی که تعادلی در کار نیست.چه در همان حال بررسی ، پدیده ها و مناسبات اقتصادی در حال تغییر و تحولند و بصورت فرآیند جریان می یابند و به همین جهت به نظر او باید به فکر طرح نظریه ای بود که فرآیندهای اقتصادی را بطور پویا مورد بررسی قرار داده وتأثیر عوامل فرهنگی را نشان دهد. نویسنده مقاله پس از بیان کلی نظریه آرنث به نقش نوآوریها و مدیریت در تحول اقتصادی و رقابت بصورت فرآیند می پردازد و آنگاه از نظام خود جوش سخن می گوید. آرنت نظام اقتصادی خود را نظام خود جوش فوق العاده می نامد که بازار آزاد از عناصر مرکبه آن است.
نویسنده با استناد به نقد دیتر اشمیتشن Schmidtchen Dieter – استاد اقتصاد دانشگاه ساربروکن آلمان – براین نظریه ، مطالعه نظریه آرنت را از لحاظ انسجام و نوآوری و مخصوصاً جنبه تفکر برانگیزی آن برای دانشجویان اقتصاد مفید می داند و آن را در کنار نظریه تعادل ، نظریه فرآیند بازار و نظریه هماهنگی بازار مهم تلقی می کند.
انتقاد مهمی که بر آرنت وارد می شود این است که می کوشد نظریه اقتصاد تکاملی خود را خارج از کار نئو کلاسیک ها و بر پایه عدم تعادل بنا و بررسی کند ، اما جنبه مثبت و مهم این نظریه در آن است که اقتصاد را مقوله اقتصادی صرف و خالص نمی داند بلکه عوامل مهم فرهنگی و اجتماعی را در ساخت آن مؤثر می شمارد. که باید به هنگام بررسی مسائل اقتصادی به آنها نیز توجه کرد و این کاریست که نهاد گرایان جدید در اقتصاد تکاملی خود بر اساس الگوی تعادلی نیز انجام می دهند.

عنوان مقاله [English]

Introduetion & criticism of Helmout Arndt Evolutional Economic Theory

چکیده [English]

Helmout Arndt is the professor of Berlin University. He published
the results of his fifty - years studies in this book; the .title of the book
is::"Developing & the theory of evolutional economy & it's importance
for economical & fiscal policies"; Its second edition was in 1994 &
.eflectives like: Fransva Pro & Alvin Hansen & Gardian criticized ,and
iccepted his theory. The writer at first attends to the precedent of
wolutional economy & then considers its basis in Germany Historical
IchooI. Then, he studies the continuation of evolutional economy
hinking in naturalism. He believes that the previous naturalists were the
followers of historical school. Today naturalism & evolutional economy
is accepted as a scientific branch in American & European Economics
Association.
The writer believed that the Arndt evolutioanl theory is the
continuation of Shumpeter development economic theory, that is
combined with the Valter Oiken & Newliberals economy system.
The writer differentiated the meaning of developing & growth In
economy & continuous of the researching in Arndt theory. He thinks
that classics & new classics analysed the economy problems on
equilibrium theory while there is no equilibrium because in that
situation considering of economical phenomenons & relations are
changing.
He says that we should think of new model for analysing the
economic phenomenons that includes the changes.
The writer criticizes the Arndt evolutional economic theory, but he
believes that it's useful for students to study because of its attention to
cultural & social factors.