نظریه توافق چند فروشنده در بازار منابع غیر قابل احیاء و کاربرد آن برای ملل اوپک

نویسنده

چکیده

این مقاله مشتمل بر مدل مربوط به ائتلاف چند فروشنده در بازارمنابع غیر قابل احیاء است که در آن تقاضای بازار تابعی از قیمت توافق است. این قیمت توافق به صورت میانگین وزنی قیمتهای پیشنهاد شده توسط هر عضو در جلسه کارتل تعریف شده است. مدل نتیجه داده است موقعیکه قیمت پیشنهادی هر عضو بیشتر (کمتر) از نرخ بهره بازار رشد کند چطور برای آن عضو نسبت سهم ذخایر به تولید برای ملل اوپک نشان داده است که کشش آن نسبت به در آمد نفت سرانه منقی و نسبت به ذخایر نفت سرانه مثبت است. در نتیجه هر عضو با احتیاجات کمتر به در آمد نفت و ذخایر نفت سرانه بیشتر، توانایی کاهش تولید را دارد . به عکس، هر عضو با احتیاجات فوری ترو مبرتر به در آمد نفت و ذخایر نفت سرانه کمتر تمایل به افزایش تولید دارد. بنابراین،‌قیمت نفت اوپک موقعی تثبیت خواهد شد که تمایل به میزان کاهش تولید از طرف عضو اول با تمایل به میزان افزایش تولید از طرف عضو دوم با هم معادل بوده و همدیگر را جبران نمایند.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-