دوره و شماره: دوره 31، شماره 40، پاییز 1367 (شماره 40 - پاییز 67)