تحلیل تعادل عمومی عوارض ناشی از مالیات برمزد و حقوق: گسترش الگوی ها ربرگر

نویسنده

چکیده

در این مقاله عوارض ناشی از مالیات برمزد و حقوق در چارچوب تحلیل تعادل عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هاربرگر نشان داده است کهدر نتیجه وضع مالیات بریک عامل تولید تمامی بارناشی از مالیات توسط این عامل تحمل خواهد شد. در این بررسی ، که در حقیقت الگوی هاربرگر گسترش داده شده است نتیجه میشود که در اثر مالیات برمزد و حقوق در یک بخش از یک الگوی دو بخشی، قیمت تولید در این بخش بدون توجه به کار یا سرمایه طلبی این بخش، افزایش خواهد یافت. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که درجه تحمل بار مالیات توسط هر عامل تولید بستگی به سرمایه طلبی نسبی تولید در دو بخش دارد. سرانجام در این مقاله شرایطی که در الگوی دو بخشی مورد نظر ،‌عامل تولید ممکن است باری به میزان بیش از صددر صد مالیات تحمل نمایند نیز تعیین شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-