بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

بررسی اثر متغیر های نوسانات نرخ واقعی ارز و انحرافت واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلند مدت آن ، نشان می دهد که این متغیرها اثر منفی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی دارند ، لذا تلاش در جهت تثبیت نرخ واقعی ارز و نزدیک کردن نرخ واقعی ارز به میزان تعادلی آن میتواند به گسترش و توسعه صادرات کمک نماید.
در مقاله حاضر ، به منظور بررسی متغیر های کمی مؤثر بر عرضه صادات محصولات کشاورزی ، از مدل نورالاسلام و سابر امانیان ( 1989 ) استفاده شده است.برای محاسبه متغیر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت آن ، از مدل کتانی و کارلو و خان (1990 ) و برای محاسبه شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز ، از مدل پری و اشتاینر (1989) استفاده شده است. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلند مدت آن ، نوسانات نرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی دارند و قیمت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی و تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفتهای فنی بر عرضه صادرات اثر مثبت دارند.

عنوان مقاله [English]

Study of Exchange Rate Disequilibrium Effect on Export Supply of Agricultural Products.

چکیده [English]

Study of the variables which explain real exchange rate fluctuations
and real exchange rate deviation from its long-run equilibrium path,
indicates that these variables have negative effects on the supply of
agricultural products, for export. Therefore,it seems that any attempt on
stabilizing real exchang rate and bringing it closer to its equilibrium rate
can be favorable in the expansion of export market for agricultural
products.
In this article, Islam & Subramanian model (1989)1 has been used to
study the behavior of agricultural goods export in a quantitative, context.
For calculating real exchange rate deviation variable from its long -run