دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، بهار 1379 (شماره 56- بهار و تابستان 79)