هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر ، بحثهای گسترده ای در خصوص نظام ارزی مناسب در ایران صورت گرفته است.برخی طرفدار نظام تثبیت نرخ اسمی ارز و برخی معتقد به نظام شناور هدایت شده وبرخی معتقد به نظام ارزی تثبیت خزنده که در آن نرخ اسمی ارز بر اساس نرخ تورمی داخلی هر ساله تعدیل می گردد ، هستند. به هر حال ، نظام ارزی اخیر ، به عنوان نظام ارزی مناسب در طرح ساماندهی اقتصاد کشور مطرح شده است.
این مقاله سعی دارد بررسی کند که آیا پیروی از این نظام ارزی یا به عبارتی " هدف گذاری نرخ واقعی ارز " قادر به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می باشد؟ بررسی موضوع به کمک مدل اقتصاد کلان و روش ریاضی انجام می شود و نتیجه مطالعه نشان می دهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران ، به دلیل کوچک بودن بخش تجاری نسبت به بخش غیر تجاری ، پیروی از این نظام به ثبات اقتصادی منجر نخواهد شد. شبیه سازی عددی نشان می دهد که نظام ارزی فوق در صورتی قادر به ایجاد ثبات اقتصادی است که سهم بخش تجاری اقتصادی ایران افزایش یابد.

عنوان مقاله [English]

Real Exchange Rate Targetion & Economic Stability: The Case of Iran

چکیده [English]

There has been extensive debate in Iran over recent years about
appropriate exchange regime. Some are fixed exchange rate pros, some
advocate the managed floating regime, and others believe in pegging the
exchange. rate in which nominal exchange rate is annually adjusted to the
There are certain provisions embodied in the structure of the basic
model, which may identify it as a generally useful macro model applicable
to most les developed Economies