درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

برونزایی و قابل کنترل بودن عرضه پول از فروض اساسی تحلیلهای اقتصاد کلان نئوکینزین ها و پولیون و همچنین مدلهای اقتصاد کلان بوده است.از اوایل دهه 1960 به بعد ، توجه بیشتری به درونزای عرضه پول در اقتصاد کلان معطوف شد. بویژه ، از اوایل دهه 1980 ، هم اقتصاد دانان بعد کینزین و هم نظریه سیکل تجاری حقیقی درونزایی ، عرضه پول را به عنوان بخش مهمی از تحلیل خود گسترش داده اند.در مقاله حاضر ، عمدتاً بر دیدگاه اقتصاددانان بعد کینزین راجع به درونزایی عرضه پول تأکید شده است.در دیدگاه بعد کینزین چه بر اثر رشد فعالیتهای اقتصادی و چه بر اثر فشارهای هزینه ای ، و به دلیل وقوع هزینه ها قبل از درآمد ها ، نیاز به اعتبار بانکی گسترش یافته و با اعطای اعتبار توسط نظام بانکی و تبدیل آن به درآمد برای صاحبان عوامل تولید سپرده های بانکی نیز افزایش یافته و به این ترتیب عرضه پول ، درونزا می شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران فشار های هزینه ای ( به رغم دولتی بودن نظام بانکی در بخش زیادی از دوره مورد مطالعه ) قادر به توضیح تغییرات عرضه پول می باشد و بدین جهت عرضه پول درونزا می شود.به عبارت دیگر، برخی از تغییرات پولی واکنش به تغییرات قیمتهاست .

عنوان مقاله [English]

The Impact of Cost Pressure on Money Supply Endogenity in Iran

چکیده [English]

Exogeneity and controllabillty of money is a basic assumption in
Neo-Keynesian and monetarist analysis, as well as most contemprory
economic macro-models.
equilibrium path Cattani & Cavallo & Khan model (J990)1 is employed,
and Pree & Stienhe,2 model (J989) has been used for calculation of the
real exchange rate unstability index. The results, indicate negative effects of
real exchange rate deviation from its long-run equilibrium path, and real
exchang rate fluctuations on the supply of agricultural products. it is also
indicated that the relative price of agricultural exportable products, and
sudden changes in the supply of agricultural products, as well as, technical
improvements all are dignificaut factors in the expansion of export market
for these products