بر آورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران : یک تحلیل مجدد

نویسنده

چکیده

تحقیق عملی تابع تقاضای واردات ، یکی از فعالترین زمینه های تحقیق در اقتصاد بین الملل می باشد . بطور سنتی ، قیمتهای نسبی و درآمد های واقعی مهمترین عوامل موثر در این تابع تقاضا می باشند. بر این دیدگاه دو ایراد و مشکل وارد می باشد:
اول ، عوامل مؤثر بر تابع تقاضای واردات مستقیماً از بهینه سازی مطلوبیت مصرف کننده بدست نیامده است.
دوم ، متغیرهای موجود در تابع تقاضای اقتصاد کلان نیز ناپا یا می باشند.
هدف این مقاله عبارت ازآن است که تابع تقاضای واردات ایران را با توجه به این دو مسأله ( بهینه سازی مطلوب و آزمون پایای متغیرهای آن ) مورد تحلیل مجدد قرار دهد.
مدلی بر اساس حداکثر سازی مطلوبیت بین دوره ای مصرف کننده ارائه گردید ودر نتیجه به تابع تقاضای وارداتی منجر گردید که عوامل مؤثر آن ، متغیر قیمت نسبی و متغیر دیگر متغیر " سطح فعالیت " ( تولید ناخالص داخلی منهای صادرات ) می باشد.
یا فته های بر آورد مدل نشان دهنده آن است که عامل قیمت نسبت به متغیر سطح تولید ( تولید ناخالص داخلی منهای صادرات ) در تابع تقاضای واردات نقش کمرنگ تری دارد. این نتیجه در حالت کوتاه مدت و بلند مدت تفاوتی ندارد. بطور کلی ، عامل درآمدی مؤثر در تابع تقاضای واردات ، از طریق متغیر سطح فعالیت ، تعیین کننده مهم در تابع تقاضای واردات ایران در دوره بررسی 1375- 1338 می باشد.در واقع ، بیانگر این واقعیت است که تعدیل تراز پرداختها را با استفاده از روش حساسیتها مورد شک و تردید قرار می دهند.

عنوان مقاله [English]

Time-Series Estimation of Imoport Demand Function of Iran: A Renewed Analysis

چکیده [English]

The empirical investigation of the import demand function has been
one of the most popular topics of research in international economics.
Traditionally, the relative prices and real income are the most dignficant
determinants of the function. This seems questionable on the following
rate of inflation. In a recent economic reform plan called the
"Rihabililation of the Economy", however, the latter is considered as the
appropriate exchange regime.
The present paper probes that how, and to what extend, compliance
with this exchange regime; i.e. "Real Exchange Rate Targeting" would help
achieve economic stability. Using macroeconomic model the issue under
goes mathematical procedures of analysis and the results in a general
implication that the said regime will not yield economic stability because
of conutry's peculiar status of smaller trade sector compared to non-trade
sector. Numerical simulation depicts that economic stability under such an
exchange regime may be achievable only if the trade sector ofthe economy
enjoys a later portion