تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی)

نویسندگان

چکیده

پدیده های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه متأثر از هم می باشند و توسعه در یک بخش ممکن است باعث تحولاتی دردیگر بخشها شود ، لذا در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه یک متدولوژی علمی - کاربردی ، نحوه و میزان تأثیر گسترش یک پدیده خاص مانند توسعه مخابرات برتوسعه دیگر بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی و سنجش قرا گیرد . پس از تعریف مفهوم توسعه و طبق متدولوژی ارائه شده ، ضمن انتخاب شاخصهای قابل اندازه گیری از ابعاد مختلف آن ، پدیده مورد شناسایی قرار گرفته و شاخصهای کمی گسترش آن ، تعیین و اطلاعات مربوطه از منابع معتبر جمع آوری می شود. سپس ، از طریق تحلیل همبستگی ، شاخصهای توسعه اقتصادی را که همبستگی بالایی با شاخصهای پدیده مورد نظردارند ، انتخاب می شوند و روند تغییرات هرشاخص در قالب یک سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد و معادله هایی بر حسب شاخصهای توسعه این پدیده تشکیل می شود. سرانجام ، با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی ، مقادیر بهینه ای از شاخصهای توسعه پدیده مورد بررسی را طوری بدست می آوریم که ضمن دستیابی با مقادیر پیش بینی شده شاخصهای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، هزینه توسعه پدیده مورد نظر را به حداقل برساند.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Correlation Between Communications And Economic Development Indices , And Optimization of Communication Development Capacity to Pursue A Set of Predetermined Targets for Iran

چکیده [English]

There deems to be an interaction among economic, social, cultural
phenomenon. Where an improvemnt in one area may lead to an
evolutionary growth in the others.
This paper attempts to introduce an applied methodology for the
evaluation of the impact and effectiveness of the expansion of the
communication sector on various sections of Iranian economy.
An introductory definintion of the methodology is followed by selection
of quantifiable variables and indices. Offical data is employed for testing
and application of the hypothesized model.
A statistical correlation analysis model is constructed to evaluate the
effects of poroposed indices on Economic delevopment index in a time
series analysis. Behavioral equations are then utilized in linear
prosramming system, in order to optimize the growth capacity of
communication sector for the overall socio-economic development. Thus
the pursuit of development targets are examined through minimizing the
cost of development of the communication sector.
grounds; first, it is argued that effective factors in such a function have not
been directly derived from utility maximization. Second, the factors in the
aggreate import demand, are non-stationary.The objective of this article is
to investigate these problems the case of import demand function of the
Iranian economy.
An intertemporal utility optimization model was used, and an import
demand function was obtained. the determinants were the relative prices
and an activity index variable "GDP minus export".
The results of the analysis indicate that the relative prices do react less
in the import demand function of Iran. Findings are identical for the
long-run and short-run analysis. Generally, the effects of the income
factor-theough the active variable- do react more and are emphasized.
Thus, the adjustment of the balance of payments through the elasticites
approach deems to be rather uncertain and inappropriate.
Since the 196jOs there has been a greater emphasis on money
endogeneity, however, specially among Post-Keynesians and RBS
economists. According to post-keynesians, as a result of both growth in
real economic activities, and cost pressures, there would be greater for
bank credits.
Bank credits are used to pay for factor costs, wherefactor income itself ,
is again returned in part to build up bank deposits.
Therefore an increase in real economic activity or a rise in prices would
result in an increase money supply, thus making money supply endogenus.
In this context, our study suggests that cost pressures can significantly
explain the money suply changes in Iran