روشهای اقتصادی مبارزه با آلودگی هوای تهران

نویسنده

چکیده

آلودگی هوای تهران ازمنابع ایستا و ازمنابع متحرک است . وجود 71هزار کارخانه واستفاده زیاد از سوخت مازوت در این کارخانجات باعث شده است که 8/96 در صد سولفور دو اکسید و 7/70 درصد نیتروژن دو اکسید منتشر شده ازمنابع ایستا باشد .برای ایجاد انگیزه اقتصادی برای مبارزه با آلایندهای منابع ایستا از روشهای 1- تخفیف ها و بخششهای مالیاتی 2- پرداخت سوبسید ( وامهای تبصره ای ) 3- سیستم اخذ مالیات 4- جرایم و هزینه های عدم همکاری 5- سیستم کوپنهای قابل فروش 6- سیستمهای جدید مثل برنامه جبرانی – سیاست حبابی – و شبکه و بانکداری انتشار می توان استفاده کرد.
کنترل منابع متحرک : 2/71 درصد از کل آلاینده ها از منابع متحرک یا اتومبیل است – کاهش آلودگی هوا در ماشینهای نو با ایجاد و تغییر در تکنولوژی ساخت خودروها ، به کار گیری تجهیزات کافی – ایجاد مدلهای کاتالیستی و همچنین استفاده از مواد جاذب بخارات ناشی از سوخت بنزین می توان آلاینده های خروجی را تا 90 درصد کاهش داد.
در مورد اتومبیلهای کهنه تجارب یونان تشریح شده است و روش یونان برای مبارزه با آلودگی در تهران تجویز گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Economic Incentives for Air Pollution Control in Tehran

چکیده [English]

Stationary sources are reponsible to 96.8 of Sox and 70.1 percent of
Nox in Tehran. There are more than 70 thousands factories located in
Tehran region.
Economic policy measures such as, charges, subsidies, and
Non-compliance Fees, and also marketable permits, Bubble policy, Offets,
Netting and reforms in banking, are recommended.
Automobiles produce 71.2 percent of total air pollution in Tehran, the
Greek experience of replacing the old automobiles in Athens is considered
as an appropriate model for Tehran.
Public utilities ie. refineries and electricity generation plants are also
major sources of air pollution in Tehran, where ordinary economic policy
measures do not seem to the effective, and alternative policies are to be
sought in order to control the air pollution