استخدام رسمی – پیمانی و نقش شرکتهای کاریابی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر قصد دارد تا نقش شرکتهای کاریابی را با وجود کارگران رسمی و پیمانی بررسی نماید. با توجه به رونق و کسادی بازار، تقاضای کارگر رسمی و پیمانی و نیز دستمزدی که آنان می توانند اتظار داشته باشند ، به دست آورده خواهد شد. با ارائه چند نظریه اقتصادی ، مطالب اصلی این مقاله و نتایج بدست آمده ، تشریح خواهد شد که باتوجه به سادگی مدل تطابق آن با روش کار شرکتهای کاریابی در بازار کار نمایان می شود.

عنوان مقاله [English]

Economics of Employment Agencies

چکیده [English]

Employment agencies have gained an increasing significance in
matching employment and vacancies in the economy. Solo searches by
workers, and shorterperiods of employment, have necessarilyadded to the
need for third party agents for the matching process in labour markets.
Thus the existence of these agents and sole agent searches has created a
multiplicity of wages across labour . markets. We discuss futher the
implications of search and bargaining in this model