سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از دلایل اساسی رشد قیمتها درایران، ساختار نامتعادل بودجه دولت، کشش ناپذیری سیستم مالیاتی و عدم رشد مناسب درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی می باشد.به طوری که در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی مخارج بودجه عمومی دولت به شدت افزایش یافته و در مقابل درآمدهای مالیاتی با افزایش متناسب مواجه نشده است و این وضعیت موجب بروز کسری بودجه گشته و مشکلات تأمین آن را به دنبال داشته است.
عدم توانایی دولت در افزایش سایر درآمدها موجب شده عمدتاً دولت کسری بودجه خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی نماید.استقراض دولت از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و حجم پول گردیده است.
تحصیل درآمد توسط دولت از محل انتشار پول جدید موجب گردیده که دولت مقادیرمشخصی از منابع موجود اقتصاد را در اختیار خود گرفته و با افزایش حجم پول موجب ایجاد تورم در جامعه گردد. این تورم ارزش پول و قدرت خرید مردم را کاهش داده و بدین وسیله بار مالیاتی ( حق الضرب یا مالیات تورمی) را بواسطه افزایش حجم پول بر اقشار مختلف مردم منتقل نموده است.

عنوان مقاله [English]

Measuring Monetary Seigniorage Through Estimating The Money Demand Function in IRAN