دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، بهار 1376 (شماره 50 - بهار و تابستان 76)