بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران

نویسندگان

چکیده

در اقتصاد بخش عمومی دولت می تواند مخارج و کسری بودجه خود را از طریق انتشار پول تأمین مالی نماید و از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد .این امر همانطوری که در اغلب کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر نیز مشاهده شده است باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خرید پول در این کشورها شده است. از انجا که در این حالت تورم همچون مالیات عمل می کند ، این شیوه تأمین مالی به (( مالیات تورمی )) معروف است.
در مقاله حاضر ابتدا مفهوم مالیات تورمی و تعاریف مختلفی که از این مفهوم و روشهای متفاوت اندازه گیری آن وجود دارد ، مورد بحث قرار گرفته است.سپس اهمیت مالیات تورمی در کشورهای مختلف جهان و ایران در سالهای مختف تجزیه و تحلیل شده ایت.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در طول سه دهه اخیر مخصوصاً 1360 مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت در کشورمان سهم قابل توجهی داشته است.همچنین این تحقیق نشان میدهد که بر اساس تعاریف مختلف مالیات تورمی و اطلاعات آماری کشور در 1372 – 1338 با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمع آوری مالیات پایین تری دارند ، تأمین مالی تورمی کاهش می یابد.همچنین در این مطالعه مشاهده شده است که با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی درکشور افزایش یافته و افزایش مخارج دولت نیزهمسویی با افزایش مالیات تورمی داشته است. بنابراین لازم است دولت در ترکیب مخارج خود ، بیشتر به مخارجی که ایجاد کننده زمینه های فعالیتهای سیستم مولد را برای بخش خصوصی فراهم می آورد تکیه نموده و به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی ، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

عنوان مقاله [English]

An Investigation On The Importance And Determinants Of The Seigniorage In Islamic Republic Of Iran

چکیده [English]

In public sector econorrucs, government can finance its budget
through money creation (seigniorage) by transferring resources from
private to the public sector. As it has been seen recently, this policy
caused an increase in Intlation and lowered the purchasing power of
money in developing countries. In other words, here intlation
considered as a tax and for this reason this method of financing is called
"Int1ation Tax".
In the present paper the concept of intlation tax and its vanous
definitions and measurements are discussed. Then the inportance of
inflation tax in different countries as well as in Iran are analysed, Factors
de terming the intlation tax in Iran are being identified too.
The results of this study show that the share of intlation tax in
financing government expenditure and budget deficit in Iran has been
increased recently especially in the 1360s decade.
The empirical results of the prcsent paper also conclude that based
on different definitions of inflation tax, for the 1338-1383 period, an
increase in the share of that part of GNP which is casy to tux a nd has a
small collection tax cost lowers the in flationary financing .It also shows
the increase in per capita income and government expenditure leads to
an increase in inflation tax in Iran. Therefore , to alliviate the
unfavorable effects of the inflation tax, government must concentrate in
supplying the public gomL and reform the tax system of the country. so
that Providing conditions for promotion of directly productive activities
(DPA) For private sectors.