ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم

نویسندگان

چکیده

هدف از ارائه این مقاله ، ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم آبی با روش تحلیل هزینه – فایده و یافتن نرخ بازده داخل و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزینه های آن است.بر این اساس ، ابتدا با بهره مندی از معیارمازاد اقتصادی ونیز در نظر گرفتن انتقال منحنی گندم به دنبال اجرای طرح ، به استخراج روابطی جهت محاسبه منافع حاصله پرداخته ، سپس باتوجه به هزینه های طرح اقدام به یافتن بازده نرخ داخلی طرح ونسبت مذکورکرده ایم. بنا بر یافته ها، نرخ بازده داخلی طرح و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزینه های آن در دو نرخ مختلف ارز و دامنه مناسب کشش قیمت عرضه گندم ، نشانگر توجیه اقتصادی آن است.

عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of the Pivotal Wheat Project

چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate the Pivotal Irrigated Wheat
Project by Cost-Benefit Analysis method in order to find the internal rate of
return and the ratio of Present Value of net benefits to costs.To this end, we
have estimated the economic surplus created due to shift in wheat supply ,
as result ofimplementation ofthe Project and have calculated the above
criteria. We found that IRR and PV of Net Benefits to Cost ratio under two
alternative foreign exchange rate and appropriate supply elasticity range
economically justify the Project